Skip to content

2019

Carbon Nanotubes:

237. Wafer-scalable, aligned carbon nanotube transistors operating at frequencies of over 100 GHz

Christopher Rutherglen , Alexander A. Kane, Philbert F. Marsh, Tyler A. Cain, Basem I. Hassan , Mohammed R. AlShareef, Chongwu Zhou and Kosmas Galatsis

Nature Electronics, volume 2, pages 530–539, 2019, (PDF) (Supp)

 

236. Logarithm Diameter Scaling and Carrier Density Independence of One-Dimensional Luttinger Liquid Plasmon

Sheng Wang, Fanqi Wu, Sihan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, and Feng Wang

Nano Lett. 2019, 19, 2360−2365 (PDF)

 

Two-Dimensional Materials and Graphene:

235. Tellurene Photodetector with High Gain and Wide Bandwidth

Chenfei Shen, Yihang Liu, Jiangbin Wu, Chi Xu, Dingzhou Cui, Zhen Li, Qingzhou Liu, Yuanrui Li, Yixiu Wang, Xuan Cao, Hiroyuki Kumazoe, Fuyuki Shimojo, Aravind Krishnamoorthy, Rajiv K. Kalia, Aiichiro Nakano, Priya D. Vashishta, Mor R. Amer, Ahmad N. Abbas, Han Wang, Wenzhuo Wu,and Chongwu Zhou

ACS Nano 2019 (PDF)

 

234. Synthesis of red and black phosphorous nanomaterials, book chapter of “Fundamental and Applications of Phosphorus Nanomaterials”

Yihang Liu, Dingzhou Cui, Mingrui Chen, Zhen Li, Chongwu Zhou

ACS Symposium SeriesVol. 1333 (PDF)

233. Fully Printed All-Solid-State Organic Flexible Artificial Synapse for Neuromorphic Computing

Qingzhou Liu, Yihang Liu, Ji Li, Christian Lau, Fanqi Wu, Anyi Zhang, Zhen Li, Mingrui Chen, Hongyu Fu, Jeffrey Draper, Xuan Cao, and Chongwu Zhou

ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 16749−16757(PDF)

 

232. Dynamically controllable polarity modulation of MoTe2 field-effect transistors through ultraviolet light and electrostatic activation

Enxiu Wu, Yuan Xie, Jing Zhang, Hao Zhang, Xiaodong Hu, Jing Liu, Chongwu Zhou, Daihua Zhang

Science Advances  03 May 2019: Vol. 5, no. 5, eaav3430 (PDF)

 

231. Photoinduced Doping To Enable Tunable and High-Performance Anti-Ambipolar MoTe2/ MoS2 Heterotransistors

Enxiu Wu, Yuan Xie, Qingzhou Liu, Xiaodong Hu, Jing Liu, Daihua Zhang, and Chongwu Zhou

ACS Nano 2019, 13, 5430−5438 (PDF)

Energy and Power Technology:

230. Synthesis of interconnected graphene framework with two-dimensional protective layers for stable lithium metal anodes

Xiao Nie,  Anyi Zhang, Yihang Liu, Chenfei Shen, Mingrui Chena , Chi Xu , Qingzhou Liu , Jiansong Cai, Abdulrahman Alfaraidi , Chongwu Zhou

Energy Storage Materials 17 (2019) 341–348 (PDF)