Logo: University of Southern California

2018

 

Energy and Power Technology:

 

221. "Single-strp flash-heat synthesis of red phosphorus/graphene flame-retardant composite as flexible anaodes for sodium-ion batteries"

Yihang Liu, Anyi Zhang, Chenfei Shen, Qingzhou Liu, Jiansong Cai, Xuan Cao, and Chongwu Zhou  

Nano Res. (2018). https://doi.org/10.1007/s12274-017-1952-1 (PDF

220. "Functional interlayer of PVDF-HFP and carbon nanofiber for long-life lithium-sulfur batteries"

Anyi Zhang, Xin Fang, Chenfei Shen, Yihang Liu, In Gi Seo, Yuqiang Ma, Liang Chen, Patrick Cottingham, and Chongwu Zhou

Nano Res. (2018). https://doi.org/10.1007/s12274-017-1929-0 (PDF)

 

 

Biomedical Nanotechnology:
 

219. "Highly Sensitive and Wearable In2O3 Nanoribbon Transistor Biosensors with Integrated On-Chip Gate for Glucose Monitoring in Body Fluid"

Qingzhou Liu, Yihang Liu, Fanqi Wu, Xuan Cao, Zhen Li, Mervat Alharbi, Ahmad N. Abbas, Moh R.Amer and Chongwu Zhou

ACS Nano, Article ASAP DOI: 10.1021/acsnano.7b06823 (PDF)